[Búa liềm vàng 2023] Rèn luyện lập trường tư tưởng chính trị Đảng viên – Những việc làm thiết thực từ Chi bộ cơ sở

Thời gian gần đây, nhận thức của các cán bộ, đảng viên, người lao động tại Chi bộ Cung ứng vật tư – Đảng bộ bộ phận Trung tâm Phục vụ sân đỗ – Đảng bộ cơ sở VIAG NBA ngày càng được nâng cao, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, người lao động đối với nhiệm vụ được giao và trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo công tác an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ phục vụ bay.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

I. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới

Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới.

Những năm qua, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần giữ vững, bổ sung và phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi các âm mưu, thủ đoạn phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, không ngừng củng cố, nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đặc biệt, sau khi có Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, công tác này được triển khai ngày càng bài bản, thống nhất, đồng bộ, toàn diện, quyết liệt, đi vào chiều sâu.

Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động chưa bao giờ từ bỏ ý đồ chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng ta, luôn toan tính tạo ra “khoảng trống” về tư tưởng, lý luận trong đời sống chính trị – xã hội của nước ta, với âm mưu cơ bản, lâu dài và rất thâm độc là xoay chuyển quỹ đạo phát triển của đất nước ta đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa.

Những thành quả cách mạng vĩ đại, những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của hơn 35 năm đổi mới đất nước chính là bằng chứng thuyết phục, chứng minh việc Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng là đúng đắn, vừa đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của Nhân dân, vừa phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Điều này đã được khẳng định rõ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng: “Những thành tựu đó là sản phẩm kết tinh sức sáng tạo, là kết quả của cả một quá trình nỗ lực phấn đấu bền bỉ, liên tục qua nhiều nhiệm kỳ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; tiếp tục khẳng định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của chúng ta là đúng đắn, phù hợp với quy luật khách quan, với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam”.

Từ đây, Đảng ta đã đưa ra một nhận định quan trọng mang tính tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về đường lối đổi mới đất nước: “Cương lĩnh chính trị của Đảng tiếp tục là ngọn cờ tư tưởng, lý luận dẫn dắt dân tộc ta vững vàng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; là nền tảng để Đảng ta hoàn thiện đường lối xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới”. Đây là mô hình được thế giới nhìn nhận là rất đặc biệt, giải quyết được vấn đề về ổn định, huy động mọi nguồn lực, nhất là sự tham gia hết sức đông đảo và có trách nhiệm cao của nhân dân.

Mặt khác, Đảng ta cũng luôn quan tâm đến công tác nghiên cứu lý luận, coi đây là một nhiệm vụ rất quan trọng của công tác xây dựng Đảng. Trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng nêu lên hai vấn đề lớn về mặt lý luận, đó là việc nhấn mạnh đến vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò “dân là gốc”, là trung tâm, chủ thể, vừa tham gia, vừa thụ hưởng thành quả của sự phát triển.

Việc triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng càng thành công, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị càng điên cuồng chống phá. Chúng đã sử dụng khoa học công nghệ mới để chống phá một cách tinh vi, đây là cuộc đấu tranh bền bỉ, thường xuyên, quyết liệt, đồng bộ, cần sự tham gia vào cuộc của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trên mặt trận tư tưởng, lý luận.

Vì vậy, cả hệ thống chính trị và người dân cần tích cực hơn nữa trong đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình trong công tác xây dựng Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII.

II. Đề cập các vấn đề thực tiễn của Chi bộ Đội cung ứng vật tư trực thuộc Đảng bộ bộ phận Trung tâm Phục vụ sân đỗ – Đảng bộ cơ sở VIAGS Nội Bài

Chi bộ đội cung ứng vật tư đã thường xuyên, kịp thời phổ biến và quán triệt cho các đảng viên, cán bộ, người lao động của đơn vị mình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Chi bộ đội cung ứng vật tư với 15 Đảng viên, trước hết là Chi ủy và đồng chí Bí thư đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

Chính vì vậy, Chi bộ đã thường xuyên, kịp thời phổ biến và quán triệt cho các đảng viên, cán bộ, người lao động của đơn vị mình thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết đảng, đặc biệt là nghị quyết đại hội đảng các cấp.

Thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, thông tin kịp thời các chủ trương của Đảng ủy đã đề ra, thông tin về các nội dung hoạt động của VNA, VIAGS, VIAGS NBA; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, chủ động phòng ngừa các biểu hiện tiêu cực, đồng thời tuyên truyền đấu tranh , phản bác các thông tin sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực cơ hội, thù địch. Tăng cường việc xây dựng ý thức trách nhiệm đối với từng vị trí công việc, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống người lao động (du xuân, giải nhiệt, thăm hỏi ốm đau, tổ chức sinh nhật, giao lưu thể thao…).

Các hoạt động tăng cường tinh thần đoàn kết, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao tại đơn vị.

 

Tăng cường đoàn kết, dân chủ trong chi bộ; thường xuyên nhắc nhở cán bộ, đảng viên không sa vào tệ nạn xã hội, không lợi dụng và sử dụng các phương tiện thông tin, truyền thông, mạng xã hội nói xấu, bôi nhọ, hạ thấp uy tín, vai trò lãnh đạo của Đảng, gây chia rẽ nội bộ, nghi ngờ trong cán bộ, đảng viên, người lao động, đặc biệt trong giai đoạn bùng nổ công nghệ thông tin, mạng xã hội, các thông tin xấu, độc hại dễ dàng xâm nhập như hiện nay.

Hành trình về nguồn của Chi bộ đội cung ứng vật tư.

Từ đó, nhận thức của các cán bộ, đảng viên, người lao động trong đơn vị ngày càng được nâng cao, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, người lao động đối với nhiệm vụ được giao và trong việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, đảm bảo công tác an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ phục vụ bay.

Dương Quốc Văn - VIAGS NBA
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.