[Búa liềm vàng 2023] Tăng cường tính đảng trong mọi hoạt động góp phần nâng cao chất lượng công tác phát triển đảng

Tại Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Đoàn bay 919 lần thứ XIV – Nhiệm kỳ 2020 – 2025 đưa ra mục tiêu toàn Đảng bộ thực hiện kết nạp 10 – 12 đảng viên hàng năm. Đây là mục tiêu được kế tục trên cơ sở thành quả của công tác phát triển đảng trong những nhiệm kỳ trước của Đảng bộ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đồng chí Tô Ngọc Giang, TV Đảng ủy TCT, Bí thư Đảng ủy Đoàn bay 919 chủ trì các Hội nghị triển khai Nghị quyết của Đảng bộ Đoàn bay.

Công tác phát triển đảng tại Đảng bộ Đoàn bay 919 luôn được đặc biệt quan tâm. Ngay khi bước vào nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy đã ban hành riêng Nghị quyết Chuyên đề về công tác phát triển đảng thực hiện trong toàn đảng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo lâu dài của Đảng bộ, bổ sung nguồn đảng viên lãnh đạo kế cận do một số lượng lớn đảng viên nghỉ hưu, điều chuyển đơn vị khác.

Mặt khác, đáp ứng nguyện vọng đại đa số lớp phi công trẻ, có năng lực trình độ, có nguyên vọng phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Đảng ủy Đoàn bay đã lãnh đạo sát sao, duy trì có nề nếp công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng và số lượng. 

Đảng ủy thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác phát triển đảng viên mới, các quan điểm của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong thời kỳ mới.

Có được kết quả trên là do hằng năm các cấp uỷ đều rà soát nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch cụ thể để bồi dưỡng kết nạp; trang bị nhận thức, sự hiểu biết về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, định hướng cho quần chúng động cơ phấn đấu vào Đảng đúng đắn; chú trọng lựa chọn quần chúng tiêu biểu, đủ tiêu chuẩn để phát triển đảng nhằm nâng cao chất lượng, không chạy theo số lượng. 

Đảng ủy thường xuyên đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt sâu sắc nội dung các Nghị quyết, Chỉ thị về công tác phát triển đảng viên mới, các quan điểm của Đảng về nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong thời kỳ mới; đẩy mạnh giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, phi công trẻ về lý tưởng cách mạng, về truyền thống đơn vị Đoàn bay 919 Anh hùng; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho lao động trẻ, để họ xác định tốt tư tưởng yên tâm, gắn bó với đơn vị và tin tưởng vào chiến lược phát triển của Tổng công ty HKVN. 

Tại Đảng bộ Đoàn bay 919, 100% tổ chức đảng trực thuộc có xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Đoàn bay về tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu thực hiện hàng năm.

Tại Đảng bộ, có nhiều hình thức tôn vinh những tấm gương tiêu biểu, điển hình , tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, rèn luyện phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; tôn vinh những tổ chức đảng bồi dưỡng, giới thiệu đảm bảo cả về số lượng, chất lượng quần chúng ưu tú được Đảng kết nạp vượt chỉ tiêu đề ra.

Các đơn vị, tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên luôn tạo điều kiện để cho quần chúng, thanh niên và người lao động thấy được sự quan tâm, tôn vinh, đãi ngộ, có lợi ích thiết thực của tổ chức đối với đội ngũ đảng viên, những cá nhân ưu tú có ý chí phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng bằng các hoạt động được tham gia các chương trình học tập phong phú, được ưu tiên xem xét trong các khóa đào tạo huấn luyện nâng cấp, nội bộ, quy hoạch mang lại nhiều cơ hội phát triển và khảng định bản thân.

Tại Đảng bộ Đoàn bay 919, 100% tổ chức đảng trực thuộc có xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng bộ Đoàn bay về tăng cường công tác phát triển đảng viên mới, trong đó nêu rõ các chỉ tiêu thực hiện hàng năm.

Chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu với Đảng xét kết nạp những quần chúng, thanh niên, người lao động có trình độ cao, có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia trong các phong trào thi đua của các đoàn thể.

Trong bối cảnh cách mạng trong nước và quốc tế đang tác động lên tất cả các đối tượng thanh niên, tác động một cách toàn diện lên tư tưởng, tình cảm, lối sống, nhu cầu của lao động trẻ. Do đó, ở lĩnh vực công tác và nghề nghiệp có tính đặc thù cao, các phi công trẻ phải rèn luyện để có lập trường tư tưởng vững vàng, có lòng yêu nước, có niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng và lối sống lành mạnh; đấu tranh chống lại âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các tiêu cực, tệ nạn xã hội, tham nhũng…

Để tăng cường tính đảng  trong toàn bộ hoạt động của đơn vị, khối chuyên môn khi lập kế hoạch huấn luyện nâng cấp lái chính, huấn luyện giáo viên… luôn tham khảo ý kiến cấp ủy đơn vị để xem xét, đánh giá và chỉ phê duyệt đưa vào huấn luyện nâng cấp các trường hợp tích cực tham gia sinh hoạt đoàn thể, tích cực học tập nghị quyết các cấp, có ý thức nâng cao trình độ lý luận chính trị, bồi đắp lý tưởng cách mạng. Đây được coi là hành động cụ thể đãi ngộ đối với các phi công là đảng viên có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Công tác phát triển đảng tại Đảng bộ Đoàn bay đáp ứng kịp thời nguyện vọng đại đa số lớp phi công trẻ, có năng lực trình độ, có nguyên vọng phấn đấu đứng được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Để tiếp tục đưa Nghị quyết của Đảng bộ vào thực tế, Đảng ủy Đoàn bay vạch ra những nhiệm vụ và giải pháp:

◆  Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng:

Các cấp ủy đảng trong toàn đảng bộ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục chủ nghĩa Mác – Lênin; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; bồi dưỡng lòng yêu nước, truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, truyền thống Anh hùng của đơn vị bằng các hoạt động lồng ghép với sinh hoạt chi bộ, học tập nghị quyết phù hợp với điều kiện thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.

Đặc biệt, tuyên truyền nâng cao nhận thức của các đoàn thể trực thuộc về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt của công tác tham gia phát triển đảng viên, xác định công tác phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên trong suốt nhiệm kỳ theo tinh thần phát triển nhanh về số lượng, đảm bảo chất lượng là quan trọng nhất.

◆ Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới.

Hàng năm, các tổ chức đảng đồng loạt xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đảng viên mới; thường xuyên nắm tình hình và báo cáo cấp ủy Đảng để chỉ đạo tổ chức bồi dưỡng, giúp đỡ. Từng tổ chức đảng trong Đảng bộ cần quan tâm sơ kết công tác phát triển đảng viên mới, chỉ ra những mặt làm được, chưa làm được; nêu rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, yếu kém, trên cơ sở đó đề ra những chủ trương, biện pháp thiết thực chỉ đạo công tác phát triển đảng viên mới thời gian tới. Các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng việc phân công cấp uỷ viên, đảng viên phụ trách công tác phát triển đảng viên mới là đảng viên trực tiếp bồi dưỡng, bảo đảm và giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên, phi công trẻ về lý tưởng cách mạng, về truyền thống đơn vị Đoàn bay 919 Anh hùng; nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho lao động trẻ.

◆ Xác định rõ phương châm, phương hướng, tiêu chuẩn kết nạp đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị.

– Phương châm: Coi trọng chất lượng, không chạy theo số lượng đơn thuần. Người được kết nạp vào Đảng phải thực sự là những quần chúng ưu tú, tiêu biểu, có uy tín trong các đoàn thể quần chúng, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, coi nhẹ tiêu chuẩn.

– Phương hướng: Chú trọng bồi dưỡng, giới thiệu với Đảng xét kết nạp những quần chúng, thanh niên, người lao động có trình độ cao, có thành tích xuất sắc, tích cực tham gia trong các phong trào thi đua của các đoàn thể. Tạo điều kiện cho đảng viên mới tiếp tục học tập nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu phát triển của cơ quan, đơn vị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.

 Về tiêu chuẩn kết nạp Đảng: Trên cơ sở những tiêu chuẩn chung đối với người xin gia nhập Đảng, để giới thiệu với Đảng xem xét kết nạp trên tinh thần chung: đối tượng của Đảng phải là người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lối sống trong sáng, năng động, sáng tạo, có tinh thần trách nhiệm, có trình độ, chí hướng phấn đấu, có thành tích tốt; có tâm huyết gắn bó với sự nghiệp phát triển của Tổng công ty.

Đảng bộ Đoàn bay có nhiều hình thức tôn vinh những cá nhân, tổ chức tiêu biểu, điển hình, tâm huyết, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ và có thành tích trong công tác phát triển đảng.

Quy hoạch và bồi dưỡng nguồn phát triển đảng viên: Đảng bộ quan tâm chỉ đạo các đoàn thể trong công tác tham mưu với Đảng quy hoạch nguồn phát triển đảng viên đảm bảo các yêu cầu: Đủ về số lượng, có cơ cấu hợp lý; đảm bảo chất lượng; có phẩm chất phẩm chất chính trị và đạo đức tốt; có trình độ văn hoá, có năng lực thực tiễn trong các hoạt động phong trào; làm tốt công tác bồi dưỡng và phát triển đảng viên mới cần bảo đảm về tiêu chuẩn, chú trọng xây dựng nguồn phát triển đảng trong quần chúng ưu tú.

Gắn công tác tham gia phát triển đảng viên với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, nguồn bổ nhiệm cán bộ của cơ quan, đơn vị ; tăng cường chỉ đạo với các các tổ chức đoàn thể phân công, giao nhiệm vụ phù hợp cho đối tượng kết nạp Đảng.

  Tăng cường tính đảng trong  mọi hoạt động và đồng bộ tôn vinh đội ngũ đảng viên, tổ chức đảng có thành tích xuất sắc:  Trong toàn thể các hoạt động của tổ chức, các cấp ủy phải tăng cường hàm lượng tính đảng trong mọi quyết định. Phải có chiến lược, ra được hành động cụ thể thể hiện được sự quan tâm, tôn vinh, đãi ngộ, đối với đội ngũ đảng viên có thành tích xuất sắc, những cá nhân ưu tú có ý chí phấn đấu đứng vào hàng ngũ của đảng.

Đảng ủy Đoàn bay đã lãnh đạo sát sao, duy trì có nề nếp công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng và số lượng.

Tạo điều kiện cho những quần chúng có cảm tình đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ được tham gia học tập, đào tạo, huấn luyện, khen thưởng xứng đáng nhất… để quần chúng thấy được rằng khi tham gia vào tổ chức đảng, đoàn thể họ vừa làm lợi cho mình, vừa có đóng góp cho sự phát triển của đơn vị, của Tổng công ty. Sự hài hòa lợi ích chính trị và quan hệ lao động mà tốt sẽ khiến người lao động yên tâm, có chí hướng phấn đấu vững vàng hơn và tự nguyện gắn bó, cống hiến cho đơn vị, không giao động trong sự biến thiên của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Năm 2022, Đảng ủy Đoàn bay đã lãnh đạo sát sao, duy trì có nề nếp công tác phát triển đảng viên mới, đảm bảo chất lượng và số lượng. Đảng bộ tổ chức cho 52 quần chúng ưu tú tham gia lớp học cảm tình đảng; kết nạp mới 47 Đảng viên và thực hiện chuyển đảng chính thức cho 45 đảng viên dự bị đúng kỳ hạn.

Dang Thi Nguyet Nga-Pilot
Share bài viết:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chào mừng trở lại!

Đăng nhập vào tài khoản của bạn dưới đây

Lấy lại mật khẩu của bạn

Vui lòng nhập tên người dùng hoặc địa chỉ email để đặt lại mật khẩu của bạn.